Дөрес

Татар телендә пунктуация һәм орфография кагыйдәләре

Орфография

Гомуми

Баш хәреф

Сүзләрне юлдан-юлга күчерү

Сүзләргә кушымчалар ялгану

Янәшә килгән бертөрле тартыклар

Аерым хәрефе булмаган авазлар

Ь хәрефе

Ъ хәрефе

Фамилия ясалу

Сүзләрне кушып язу

Бер тамырдан ясалган кабатланып
килә торган сүзләрнең язылышы

Cызыкча аша языла торган сүзләр

Кисәкчәләр